മംഗലപുരം കൃഷിഭവനിൽ അത്യുല്പാദന ശേഷിയുള്ള മുന്തിയ ഇനം തെങ്ങിൻ തൈകൾ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ വിതരണം

eiWHXR393954

മംഗലപുരം കൃഷിഭവനിൽ അത്യുല്പാദന ശേഷിയുള്ള മുന്തിയ ഇനം WCT, T×D തെങ്ങിൻ തൈകൾ യഥാക്രമം 50 രൂപ 125 രൂപ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.ആവശ്യമുള്ളവർ കൃഷിഭവനിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!