അടൂർപ്രകാശ് 2366 വോട്ടുകൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു

ആറ്റിങ്ങൽ : ആറ്റിങ്ങലിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി അടൂർപ്രകാശ് 2366 വോട്ടുകൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു.. ഡോക്ടർ എ സമ്പത്ത് രണ്ടാമത്