ആറ്റിങ്ങലിൽ അടൂർ പ്രകാശ് മുന്നിൽ 

ആറ്റിങ്ങൽ : ആറ്റിങ്ങലിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി അടൂർപ്രകാശ് 1000 വോട്ടുകൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു..