കിളിമാനൂർ ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിൽ അധ്യാപക ഒഴിവ്, അഭിമുഖം നാളെ

കിളിമാനൂർ: കിളിമാനൂർ ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസിൽ യു.പി.വിഭാഗത്തിൽ ഒരൊഴിവുണ്ട്. അഭിമുഖം മെയ്‌ 29-ന് രാവിലെ 10-ന്.