അടൂർ പ്രകാശിന്റെ ലീഡ് ഉയർന്നു :3114 ആയി

ആറ്റിങ്ങൽ :ആറ്റിങ്ങലിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി അടൂർ പ്രകാശിന്റെ ലീഡ് ഉയർന്നു. 3114 വോട്ടുകൾക്ക് അടൂർ പ്രകാശ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു.