എസ്എസ്എൽസി :കരവാരം സ്കൂളിന് 97ൽ 96

കരവാരം : കരവാരം ഗവ: ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിന് എസ്.എസ്.എൽ.സിക്ക് 97ൽ 96 പേർ വിജയിച്ചു. 6 ഫുൾ എ പ്ലസ്. സത്യൻ എം.എൽ.എ സ്കൂളിലെത്തി കുട്ടികൾക്ക് മധുരം നൽകി, കുട്ടികളെ അഭിനന്ദിച്ചു.