കടയ്ക്കാവൂർ എസ്എസ്പിബിഎച്ച്എസ്എസ്സിലെ അദ്ധ്യാപകൻ റോജ കുമാർ മരണപ്പെട്ടു

eiLRFOA914

 

കടയ്ക്കാവൂർ എസ്എസ്പിബിഎച്ച്എസ്എസ്സിലെ അദ്ധ്യാപകൻ ചിറയിൻകീഴ്, കടകം, വയലിൽ വീട്ടിൽ
റോജ കുമാർ (50) മരണപ്പെട്ടു .

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!