കല്ലമ്പലത്ത് ഫ്ലോർ മില്ലിൽ തൊഴിൽ അവസരം

ei5BZ5Z454

കല്ലമ്പലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന ഫ്ലോർ മില്ലിലേക്ക് പരിചയ സമ്പന്നരായ സ്ത്രീ ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : 8891238161

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!