ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ സ്ഥലസൂചക ബോർഡുകൾ വ്യക്തിയാക്കി

IMG-20231003-WA0070

ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ അവനവഞ്ചേരി സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾ റോഡിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന, യാത്രക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അഴുക്ക് നിറഞ്ഞ, സ്ഥല സൂചക ബോർഡുകൾ വൃത്തിയാക്കി. അവനവഞ്ചേരി ജംഗ്ഷന് സമീപമുള്ള ബോർഡുകളാണ് കേഡറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൃത്തിയാക്കിയത്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!