ആറ്റിങ്ങലിൽ അടൂർ പ്രകാശിന് 9065ന്റെ ലീഡ് 

ആറ്റിങ്ങലിൽ അടൂർ പ്രകാശിന് 9065ന്റെ ലീഡ്. നിലവിൽ 24.10% വോട്ടെണ്ണൽ നടന്നു.

1. UDF ADOOR PRAKASH 91591
2. LDF A. SAMPATH 82526
3. NDA SOBHASURENDRAN 58917
4. OTH AJMAL ISMAIL 1454
5. N O T A 1418
6. OTH SUNIL SOMAN 1373
7. OTH VIPINLAL PALODE 815
8. OTH SHAILAJA NAVAIKULAM 603
9. OTH SATHEESH KUMAR 547
10. OTH RAMSAGAR. P 423
11. OTH MAHEEN THEVARUPARA 299
12. OTH MANOJ. M. POOVAKKADU 279
13. OTH K. G. MOHANAN 267
14. OTH ATTINGAL AJITH KUMAR 199
15. OTH K. VIVEKANANDAN 155
16. OTH ANITHA 120
17. OTH IRINCHAYAM SURESH 97
18. OTH PRAKASH. G. VEENABHAVAN 88
19. OTH PRAKASH. S. KARIKKATTUVILA 81
20. OTH B. DEVADATHAN 66
21. Invalid Votes 0