6974 വോട്ടുകൾക്ക് അടൂർ പ്രകാശ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു

ആറ്റിങ്ങൽ : ആറ്റിങ്ങലിൽ യു. ഡി. എഫ് സ്ഥാനാർഥി അടൂർ പ്രകാശ്  6974 വോട്ടുകൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു.