വർക്കലയിൽ ഫിറ്റനസ് സെന്ററുകളും നൃത്ത സംഗീത കലാപഠന കേന്ദ്രങ്ങളും അടച്ചിടാൻ നിർദേശം