അഞ്ചുതെങ്ങ് പരിധിയിൽ തൊഴിൽ രഹിത വേതന ഗുണഭോക്താക്കൾ വെരിഫിക്കേഷന് പഞ്ചായത്തിൽ എത്തണം

അഞ്ചുതെങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിൽരഹിതവേതന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 02/2020 മുതൽ 07/2020 വരെയുള്ള തുക അനുവദിച്ചു ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കൾ 25/08/2020, 26/08/2020, 27/08/2020, 03/09/2020 തീയതികളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം വെരിഫിക്കേഷന് പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയപരിധിയ്ക്കകം വെരിഫിക്കേഷന് ഹാജരാകാത്ത പക്ഷം വേതനം അനുവദിക്കുന്നതല്ല എന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.