നാവായിക്കുളം വലിയ പള്ളിയിൽ നാളെ മുതൽ ജുമുആ നമസ്കാരം ആരംഭിക്കുന്നു, നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ..

നാവായിക്കുളം വലിയ പള്ളിയിൽ നാളെ മുതൽ ജുമുആ നമസ്കാരം ആരംഭിക്കുന്നു, നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ..