ആലംകോട് ബ്രദേഴ്സ് വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മ ചാരിറ്റി വില്ലേജിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് കൈമാറി

 

ആലംകോട് ബ്രദേഴ്സ് വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെഞ്ഞാറമൂട് ആശ്രയ തീരം ചാരിറ്റി വില്ലേജിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് കൈമാറി. നിരാലംബരായ അവിടുത്തെ അന്തേവാസികൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ബ്രദേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും സമാഹരിച്ച തുക കൈമാറിയത്.

 

ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ എന്നതിലുപരി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്നും ഒരു പടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാമൂഹിക- കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നുവരുന്നു.കൂടുതലും പ്രവാസികളും, പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചവരും ആണ് ഇതിലെ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളും. ബ്രദേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ് മറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.