പ്രേരക്മാർ ഗൃഹാങ്കണ പ്രതിഷേധം നടത്തി

eiMHAX528050

ക്രിസ്തുമസ്സ് നാളായിട്ടു കൂടി മാസങ്ങളായി വേതനം ലഭിക്കാതെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസത്തിൽ കഴിയുന്ന പ്രേരക്മാർക്ക് ഒരു മാസത്തെയെങ്കിലും വേതനം നൽകാൻ തയ്യാറാകാതെ പ്രേരക്മാരെ പട്ടിണിക്കിട്ടെന്ന് ആരോപിച്ചു കൊണ്ട് സാക്ഷരതാമിഷന്റെ പ്രേരക് വിരുദ്ധ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രേരക്മാർ ഗൃഹാങ്കണ പ്രതിഷേധം നടത്തി .

ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ പ്രതിഷേധമറിയിക്കുന്ന പ്ലകാർഡ് പിടിച്ച് പ്രേരക്മാർ വീടുകളിൽ നിന്നു. ഉടൻ നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്രതിഷേധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രേരക്മാർ അറിയിച്ചു

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!